Stavangerregionen Havn IKS

Close to people
Close to professionals
Close to business
Close to nature

seHavnivå

Beregnet tidevann for

lavvann Lavvann     høyvann Høyvann

Se flere målinger her

Opphavsrett © Kartverket og Meteorologisk institutt.

The tall ships races, Stavanger 2018, organised by Sail Training International.

ISPS

skrevet torsdag 13. februar 2014 av Stavanger Havn

FNs Internasjonale Maritime Organisasjon IMO vedtok et nytt kapittel i ”The international convention for the Safety Of Life At Sea” (SOLAS-konvensjonen) desember 2002. ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security) ble opprettet med hjemmel i disse reglene. Reglene trer i kraft internasjonal og i Norge med effekt fra 1. juli 2004. Fiskeri og kystdepartementet fastsatte i 2007 følgende forskrift; FOR 2007-07-03 nr 825: Forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv.

Stavangerregionen Havn IKS har utformet sårbarhetsvurderinger og sikringsplaner for følgende havneavsnitt i Stavanger havnedistrikt: Mekjarvik, indre havn i Stavanger (Vågen), Bekhuskaien, Siriskjær, Sola Havn (Risavika Øst) og Utenriksterminalen i Risavika.

Havneavsnittene dette berører har minimal lasthåndtering – bortsett fra trafikken over utenriksterminalen hvor det er etablert rutiner sammen med Fjord Line for kontroll av passasjerer, reisegods og rullende last. I den forbindelsen ber vi om at Fjord Line kontaktes på vanlig måte. Eventuelle særskilte ISPS-krav avklares med selskapet.

Vår utpekte Port Security Officer (PSO) er Sikkerhetssjef Arvid B. Nygaard, telefon 916 43 080 / 51 50 12 01. For havnesikringsrelaterte spørsmål vennligst kontakt oss på e-mail abn@stavanger.havn.no.

For all last eller utstyr som skal leveres til fartøyer som ligger i et av de navngitte ISPS-områdene ber vi om at vårt Maritimt servicesenter kontaktes på tel. 51 50 12 01 eller havneoppsyn@stavanger.havn.no.

Vi har rutiner for produksjon av ID-kort og kjøretillatelser. For eventuell sporadisk adgang til ISPS-områdene må dette forhåndsvarsles. For søknad om utstedelse av slike kort, vennligst kontakt vår sikringskoordinator Steffen Mikalsen security@stavanger.havn.no

Sikkerhetsvederlag
For benyttelse av de ISPS-sertifiserte kaiområdene betaler fartøyene et vederlag som beløper seg til 30 % av den beregnede kaiavgiften.