Stavangerregionen Havn IKS

Close to people
Close to professionals
Close to business
Close to nature

seHavnivå

Beregnet tidevann for

lavvann Lavvann     høyvann Høyvann

Se flere målinger her

Opphavsrett © Kartverket og Meteorologisk institutt.

The tall ships races, Stavanger 2018, organised by Sail Training International.

Tiltak i sjø

skrevet torsdag 01. mars 2012 av Stavanger Havn

Søknadsplikt for tiltak i sjø

Stavangerregionen Havn IKS forvalter ansvaret for sjøarealet som er tillagt Stavanger, Randaberg, Rennesøy og Sola kommune.

Her kan du laste ned søknadsskjemaet Søknadsskjema for tiltak i sjø (pdf)

Tiltak som krever tillatelse

Følgende tiltak krever tillatelse: Tiltak som bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde. Som tiltak regnes blant annet fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, utdyping, dumping, akvakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder, kabler og rør.

I tillegg til søknad om tillatelse til Stavangerregionen Havn IKS må det sendes søknad til den respektive kommunen for behandling. Tiltak i sjø kan ikke iverksettes før søknaden har vært behandlet av den enkelte kommune.

Tiltak som krever tillatelse fra Kystverket

Tiltak som skal settes i verk i hovedled eller biled eller for øvrig utenfor kommunens sjøområde, krever i stedet tillatelse fra Fiskeri- og kystdepertementet. Det samme gjelder tiltak som skal settes i verk innenfor kommunens sjøområde, men som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i hovedled eller biled.

Tiltak som krever tillatelse fra Kystverket: akvakulturanlegg, kraftproduserende anlegg i sjø, rørledninger for olje og gass og broer. Videre innretninger, installasjoner og anlegg for kraftproduksjon og petroleumsvirksomhet, herunder slep og oppankring av slike. Unntatt er forsynings- og hjelpefartøy eller skip som transporterer petroleum i bulk. Tiltak som krysser en kommunegrense og andre tiltak som kan skape vesentlige hindringer eller ulempe for den alminnelige ferdsel, herunder sprengninger, større slep, seismiske undersøkelser og utprøving av utstyr, krever også tillatelse fra Kystverket.

 

Dersom du har spørsmål til søknadsprosessen, kontakt administrasjonen i Stavangerregionen Havn IKS på telefon 51 50 12 00 eller e-post: post@stavanger.havn.no

Søknadsskjema finner du under et eget punkt under ANNEN INFORMASJON i hovedmenyen.

Det påfaller ett saksbehandlingsgebyr for alle saker som skal behandles av Stavangerrergionen Havn IKS som vist av tabellen nedenfor. Saksbehandlingsgebyr skal være innbetalt før saksbehandlingen igangsettes.

Kategori Beskrivelse av tiltak Pris
1 Fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, moloer, utfylling, utdyping, opplag av fartøy, ledning, kabler og rør, lyskilder 3 000,-
2 Utbygginger av større omfang 10 000,-
3 Tiltak som i tillegg til saksbehandling krever befaring, vil bli fakturert etter medgått tid, i tillegg til punkt 1 eller 2 ovenfor. Minste tid beregnes til 2 timer. Minstesats: 2 timer
Timesats: 850,- / time
4 For oppfølging av tiltak som utføres / eller er utført i strid med tillatelse skal det betales gebyr etter medgått tid. Minstesats: 4 timer
Timesats: 850,- / time